نمر نمی میرد


نمر نمی میرد !


 در پی اعدام ظالمانه ی شیخ نمر باقر النمر، مجتهد شیعه و فعال حقوق بشر عربستانی، کارگاه یکروزه ی طراحی پوستر، در اعتراض به این اقدام وحشیانه ی دولت عربستان، با حضور طراحان گرافیک، روز دوشنبه 14 دی 94 در حوزه هنری البرز تشکیل شد.

Nimr is not dead
Following the death of Sheikh Nimr al-Nimr cruel, Shia Priest and human rights activist from Saudi Arabia, one-day workshop to design posters to protest the brutal action of the Saudi government, with .the .participation of graphic designers, was held on Monday, date 14 January 2016 Alborz Graphic Center


 

نمر نمی میرد(مهدی حسینی
مهدی حسینی / Mehdi hosseini

نمر نمی میرد(محمد مهرابی

محمد مهرابی / Mohammad mehrabi

نمر نمی میرد(مهدی زمانی

مهدی زمانی / Mehdi zamani

نمر نمی میرد(مهدی زمانی)

مهدی زمانی / Mehdi zamani

نمر نمی میرد (شیما گیلانی

شیما گیلانی / SHima gilani

نمر نمی میرد(محسن راستی پور

محسن راستی پور / Mohsen rastipour

نمر نمی میرد(علیرضا خدامرادی)

علیرضا خدامرادی / Alireza khodamoradi

نمر نمی میرد(حسام بیک محمدی

حسام بیک محمدی / Hesam beykmohammadi