پوستر برای فردا2016


 

فراخوان پوستر برای فردا با موضوع "افراطی گری را به تاریخ بسپاریم"

 

این مسابقه هر سال با موضوعی متفاوت برگزار می شود. موضوع سال 2016، افراطی گری می باشد.

آثار جهت ارسال :

سایز 50*70 / عمودی / DPI 150 / RGB

هرشرکت کننده مجاز به ارسال 10 اثر میباشد و از ارسال آثار کپی و تکراری اجتناب کنید.

مهلت ارسال آثار :

20 تیر ماه 1394/  10 جولای 2014

 

ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ از اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ . ﺳﺨﻦ از اﻓﺮاط در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ؛ در ﺳﯿﺎﺳﺖ، در ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴـــﺖ، ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﻤﺎم ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ . ﺳﺨﻦ درﺑﺎره ﮐﺴـﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻓﺮﯾﺎد زدن و ﮐﻤﺘﺮ ﮔﻮش دادن، ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺮ آراي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭼﯿﺮه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺠﺎﻟﯽ ﺑﺮاي ﮔﻔﺘﮕﻮ ﯾﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارﻧﺪ، ﻣﮕﺮ ﺑﺮاي ﺗﺎﯾﯿﺪ ﯾﺎ ﺗﮑﺬﯾﺐ و ﻗﺮاردادن ﺧﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻤﺎ . از ﻣﻨﮑﺮان ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻗﻠﯿﻤﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﯿﻢ؛ ﻫﻤﺎن ﻫﺎ ﮐﻪ از ﭘﺬﯾﺮش ﭘﻨﺎﻫﺠﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﮐﺸـﻮرﺷﺎن ﺳﺮﺑﺎزﻣﯽ زﻧﻨﺪ ﯾﺎ آن ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺟﻨﯿﺴـﺖ، ﻣﻠﯿﺖ، ﺗﻤﺎﯾﻼت ﺟﻨﺴﯽ و ﻣﺬﻫﺐ ﺑﯿﻦ ﻣﺮدم ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

هﻢ اﮐﻨﻮن، داراﯾﯽ  6 2ﻧﻔﺮ از اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﺎن ﺟﻬﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺛﺮوت ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺮدم دﻧﯿﺎﺳـﺖ؛ ﻫﻤﺎن ﺻـﻨﻌﺘﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﺷـﺎن ﺑﺮ ﺳـﯿﺎﺳـﺖ ﻫﺎي زﯾﺴـﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، آﯾﻨﺪه ﻧﺴـﻞ ﺑﺸـﺮ را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎﻧﮑﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻮد دﻻﻻن و زﯾﺎن ﻣﺮدم، ﺗﻮرم ﻫﺎي ﮐﺎذب اﻗﺘﺼــﺎدي درﺳﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺬﻫﺐ را دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﻧﻔﺮت، ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺟﻨﮓ ﮐﺮده اند.ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮزﻫﺎي ﻣﻠﯿﺘﯽ در ﺳﺎل  2016ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻣﺴﺘﻘﻞ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺠﺎ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ، ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﯾﺎ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻓﺠﺎﯾﻊ زﯾﺴــﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺪازه ﺿﻌﯿﻔﯿﻢ . ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ در ﯾﮏ ﺟﻬﺎن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه ﺳﺎﺧﺘﻦ دﻧﯿﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺮاي ﻫﻤﮕﺎن، ﺗﻼش ﮐﺮدن در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ اﺳﺖ، ﺑﺮاي ﻓﺮدا.براي اﻧﺪﯾﺸـﯿﺪن ﺑﻪ ﻓﺮداﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪ آن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ . ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ و در ﮔﻔﺖ و ﺷﻨﻮد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﺑﺮاي آﻣﻮﺧﺘﻦ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ واﻗﻊ در ﺟﻬﺎن ﻣﯽ ﮔﺬرد ﺗﻼش ﮐﻨﯿﻢ . ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﻤﺎن ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ و ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳـﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﻫﺎي ﻣﺎ )ﮐﻪ ﺳـﺨﺖ درﮔﯿﺮ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي ﺗﺠﺎري و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ( ﺗﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ، اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد. ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ: ﯾﻌﻨﯽ از ﺳﻮي ﻣﺎ. و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻓﻘﻂ در ﺟﻬﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﻮدش در ﺻﻠﺢ و ﺳﺎزش اﺳﺖ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴـﺐ ﻣﻠﯿﺖ و ﻣﺬﻫﺐ ﺟﺪا ﻧﺸﺪه اﻧﺪ

بهﮔﻔﺘﻪ داﻻﯾﯽ ﻻﻣﺎ: "ﻣﺸـﮑﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻬﯿﻢ ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﻄﺤﯽ در ﺑﺎورﻫﺎي دﯾﻨﯽ و ﻣﻠﯿﺖ ﻫﺎﺳﺖ. ﻫﻤﻪ ﻣﺎ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﻫﺴـﺘﯿﻢ ﭘﺲ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﺑﺮاي ﺻﻠﺢ  در ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد ﺑﮑﻮﺷﯿﻢ و از ﺧﺪا، ﺑﻮدا و ﯾﺎ دوﻟﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻤﮏ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿم."اﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﺴـﺎﻟﻪ اي ﺣﻞ ﺷﻮد، ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﻞ ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻫﺮآﻧﭽﻪ در ﻣﺎ ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﻣﺸــﺘﺮك اﺳﺖ، ﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻠﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﻔﺮد، رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ﻫﺎ، ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻫﺎ و ﻣﺬاﻫﺐ.

چکیده:

انسانیت زداﯾﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺗﻘﻠﯿﻞ دادﻧﺸﺎن ﺑﻪ واژه ﻫﺎ و اﻋﺪاد آﺳﺎن اﺳﺖ. ﺧﻮاه ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﭘﻨﺎﻫﺠﻮ«، »زن«، »ﻣﺴﻠﻤﺎن«، »ﮐﻨﺸـﮕﺮ«، ﺧﻮاه ﺑﺎ ﭘﻬﻨﺎن ﮐﺮدن ﻋﻤﻖ ﯾﮏ ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده  25000»ﻧﻔﺮ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪند. برای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر، ﺑﺎﯾﺪ زﺑﺎن ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﯿﻢ و داﺳﺘﺎﻧﻬﺎﯾﺸﺎن را ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي درﮐﺸـﺎن ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ آﻧﭽﻪ در ﭘﺲ ﺑﺮﭼﺴـﺐ ﻫﺎ ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار کنند.

پیام:

ﺧﺸـﻮﻧﺖ و ﻋﻘﺎﯾﺪ اﻓﺮاﻃﯽ ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺮاﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ: ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ و اﻗﺪام ﺟﻤﻌﯽ، ﻣﺎ را ﺑﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﻬﺘﺮي ﺳﻮق ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻨﺎر ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺟﻬﺎن را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ زﻣﺎن آن رﺳﯿﺪه ﮐﻪ » اﻓﺮاط ﮔﺮاﯾﯽ را ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺴﭙﺎرﯾم.

برای راهنمایی درباره ثبت نام به این صفحه مراجعه کنید: http://www.posterfortomorrow.org/en/projects/community-for-tomorrow/how-to-enter

وبسایت: posterfortomorrow.org

فراخوان پوستر برای فردا 2016